Bene Meritus

Fundacja ustanowiła wyróżnienie BENE Meritus – Zasłużony dla Wielkopolskiego Wioślarstwa.

Regulamin Tytułu BENE MERITUS – Zasłużony dla Wielkopolskiego Wioślarstwa

Par. 1
Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w celu realizacji swoich celów statutowych, obejmujących promocję wioślarstwa oraz upowszechnienie kultury fizycznej, w oparciu o punkt statutu uprawniający do ustanowienia medali honorowych postanawia ustanowić wyróżnienie: Bene Meritus – Zasłużony dla Wielkopolskiego Wioślarstwa.

Par. 2
1. Wyróżnienie może być przyznane:
1) osobom fizycznym;
2) instytucjom, przedsiębiorcom oraz organizacjom społecznym, które w istotny sposób przyczyniły
się do rozwoju Wielkopolskiego Wioślarstwa.
2. W szczególności, wyróżnienie może otrzymać podmiot określony w pkt. 1, który przyczynił się
do rozwoju Wielkopolskiego Wioślarstwa poprzez:
1) osiągnięte wyniki sportowe na arenie międzynarodowej i krajowej;
2) działalność społeczna na rzecz Wielkopolskiego Wioślarstwa;
3) wieloletnie aktywne wspieranie Wielkopolskiego Wioślarstwa.

Par. 3
1. Podstawą przyznania wyróżnienia jest wniosek pisemny zawierający:
1) nazwisko osoby lub nazwę podmiotu przedstawionego do wyróżnienia
2) opis dokonań na rzecz Wielkopolskiego Wioślarstwa
3) osobę wnioskodawcy.
2. W szczególności wniosek, o którym mowa w pkt. 1 może złożyć:
1) Rada Fundatorów;
2) Zarząd Fundacji;
3) instytucja, przedsiębiorca lub organizacja społeczna związana ze środowiskiem Wioślarskim

Par. 4.
Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje Kapituła Wyróżnienia powołana przez Radę Fundatorów. Kapituła ze swego grona wybiera Przewodniczącego. Decyzje Kapituły zapadają jednogłośnie. Kapituła gromadzi dokumentację oraz sporządza protokół ze swoich posiedzeń i prowadzi rejestr przyznanych wyróżnień.

Par. 5.
Wyróżniona osoba lub instytucja otrzymuje pamiątkową statuetkę.