Przetarg na sprzedaż łodzi

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż środków trwałych wycofanego z eksploatacji z Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo

§1 

Organizatorem przetargu jest Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Reymonta 35 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod numerem KRS 0000229404, NIP 7792253676 (Fundacja), reprezentowana przez Aleksandra Daniela – Prezesa, Marka Kurka – Wiceprezesa ds. finansowych.

§2

Przetarg organizowany przez Fundację ma charakter przetargu pisemnego ograniczonego w którym mogą wziąć udział: AZS AWF Poznań, Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Posnania” Poznań, Klub Wioślarski z 1904 roku, Klub Wioślarski Poznań Rowing Club, Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy „Tryton”, Towarzystwo Wioślarskie „Polonia”, UKS „Dwójka” Kórnik.

§3

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się̨ na stronie internetowej Fundacji oraz przesyła się zainteresowanym podmiotom wymieniony w § 2.

§4

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż̇ środków trwałych (łodzi wioślarskich) wyszczególnionych w załączniku nr 1.

§5

 1. Ceną wywoławczą jest kwota oszacowania wg cen netto określona w załączniku nr 1.
 2. W przypadku zakupu wszelkie koszty związane z odbiorem, załadunkiem i transportem łodzi pozostają po stronie Kupującego.
 3. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać: marek.kurek@interia.pl.

§6

 1. Oferty składa się w formie pisemnej do dnia 06.12.2021 do godziny 15:00 w siedzibie Fundacji osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera na w/w adres (decyduje data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych, nie otwierać przed dniem 06.12.2021.
 2. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Fundacji
 3. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego wystarcza pozyskanie jednej ważnej oferty.

§7

Oferta winna zawierać́:

 1. Dane Oferenta: nazwa, adres, NIP, numer KRS
 2. Kontakt: adres, nr telefonu lub e-mail.
 3. Pozycję i nazwę̨ środka trwałego wraz propozycją ceny zakupu.
 4. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się̨ ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu oraz wskazanie, że nie wnosi co do niego zastrzeżeń – wg załączonego wzoru.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wg załączonego wzoru.
 6. Pisemne oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się̨ przez niego z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym regulaminie – wg załączonego wzoru.

§8

 1. Złożona oferta jest ważna przez okres 30 dni od momentu otwarcia ofert przez Komisję Przetargową.
 2. Fundacja wymaga złożenia oddzielnych ofert dla każdej z wybranych pozycji przetargu ujętych w załączniku nr 1.
 3. Cena zakupu dla wybranej pozycji musi być́ wskazana dla każdej pozycji osobno pod rygorem odrzucenia oferty
 4. Fundacja nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§9

Do przeprowadzenia przetargu Fundacja powołuje Komisję Przetargową w składzie: Aleksander Daniel, Adrian Moczulski, Aneta Górecka.

§10

 1. Komisja Przetargowa w imieniu Fundacji przeprowadza postępowanie przetargowe: dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia Oferentów.
 2. Komisja Przetargowa wybiera jako ofertę̨ najkorzystniejszą ofertę̨ z najwyższą ceną.
 3. Przetarg może zostać przez Komisję Przetargową zamknięty, odwołany lub unieważniony także bez podania przyczyn i bez wyboru którejkolwiek oferty.
 4. Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wycofaniu ze sprzedaży określonych środków trwałych bez podawania przyczyny.

§11

 1. Oferent jest związany treścią̨ oferty przez okres 30 dni od momentu otwarcia ofert przez Komisję Przetargową do czasu podpisania umowy z Fundacją – wg załączonego wzoru.
 2. Złożona oferta przestaje wiązać w przypadku:
  1. odwołania przetargu,
  2. unieważnienia przetargu,
  3. wycofania ze sprzedaży określonego środka trwałego,
  4. gdy została wybrana inna oferta,
  5. gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Nie dopuszcza się poprawiania ofert, w tym pomyłek pisarskich i rachunkowych.

§12

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 roku o godzinie 10:00 przez Komisję Przetargową.

§13

 1. Komisja Przetargowa odrzuca ofertę , jeżeli jest niezgodna z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwierania.

§14

 1. Z przebiegu posiedzenia Komisja Przetargowa sporządza protokół.
 2. Treść protokołu zawiera informacje o ilości złożonych ofert i ofertach, wyniku sprawdzenia ważności ofert i ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.
 3. Protokół zostaje podpisany przez członków Komisji Przetargowej.

§15

W przypadku gdy kilku oferentów zaproponowało jednakową, najwyższą cenę̨ zakupu na ten sam towar, Komisja Przetargowa zwróci się do Oferentów o przedstawienie kolejnej oferty z ceną nie niższą niż poprzednio złożona. W takim przypadku, oferentów poinformuje się̨ o terminie, miejscu i sposobie kontynuacji przetargu. Jeżeli wyższe oferty nie zostaną złożone, Komisja Przetargowa wycofa przedmiot przetargu z postępowania przetargowego.

§16

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy Fundacja.
 2. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu przez Oferenta pełnej kwoty oferowanej za dany przedmiot przelewem na konto bankowe numer: 04 1090 1346 0000 0001 4785 2091.
 1. Brak uiszczenia pełnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury będzie skutkować odstąpieniem przez Fundację od sprzedaży.

§17

W razie odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn bądź́ zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty Oferentom nie przysługują̨ jakiekolwiek dodatkowe roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.

§18

Każdy z Oferentów jest związany treścią̨ niniejszego Regulaminu.

§19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się̨ odpowiednie przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego.

 

Poznań, dnia 22.11.2021


Regulamin przetargu [PDF]
Załącznik nr 1 do Przetargu – wykaz łodzi[PDF]
Oświadczenia Oferenta [PDF]
Umowa sprzedaży środka trwałego [PDF]
Protokół z przetargu [PDF]